ΑνΟμιλο 4

ΑνΟμιΛο 4

 Ανιχνευτικό τεστ διαταραχών ομιλίας και λόγου στην ηλικία των 4 ετών.

 Ανιχνεύει σε παιδιά ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών:

 - Ελλείμματα στην αισθητηριακή, αντιληπτική και μνημονική λειτουργία

 - Καθυστέρηση ή διαταραχή της φωνολογικής ικανότητας (φωνολογία, κατάτμηση, ρυθμός)

 - Διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας (λεξιλόγιο, μορφο – συντακτική δομή, σημασιολογία)

 - Διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (πραγματολογία, προσαρμογή στον άλλον)

 - Διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός)