ΜεταΦΩΝ

ΜέταΦΩΝ

 Το ΜέταΦΩΝ τεστ αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή.

Το τεστ αποτελείται από δύο μέρη:

α) Το Αναπτυξιακό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΠΛΗΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για τις ηλικίες 3-6 ετών, με διαγνωστικό χαρακτήρα για την προσχολική ηλικία.

Η πλήρης χορήγηση περιλαμβάνει 37 κριτήρια αξιολόγησης χωρισμένα στα γλωσσολογικά επίπεδα ρίμας (ομοιοκαταληξίας) - συλλαβής - φωνήματος.

Ερμηνεύει τις επιδόσεις των παιδιών μέσω:

- Διαγνωστικού Διαγράμματος Φωνολογικής Επίγνωσης

- Αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης

- Αναπτυξιακών ηλικιών.

Παρέχει επίσης, πληροφορίες για το σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης.

 

β) Το Ανιχνευτικό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για τις ηλικίες 5-7 ετών, για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού.

Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα (screening) με 15 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αποτελούν τμήμα της πλήρους χορήγησης. Αξιολογεί την Αναγνωστική Ετοιμότητα ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση και παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών με στόχο την πρόληψη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.