ΑΘΗΝΑ Τεστ

ΑΘΗΝΑ τεστ

 Αθηνά τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης είναι το μοναδικό τεστ για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ελλειμμάτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες , σταθμισμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους Παρασκευόπουλο, Καλαντζή – Αζίζι και Γιαννίτσα (1999).

 Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα προκριματικό ψυχοδιαγνωστικό μέσο, το οποίο παρέχει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης , αλλά και του ρυθμού μάθησης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

 Απευθύνεται σε παιδία προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5-9 ετών) για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας και των δυσκολιών μάθησης αντίστοιχα, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δάσκαλο για τον εντοπισμό μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου (βραχεία χορήγηση), αλλά και από ειδικούς (ειδικός παιδαγωγός , ψυχολόγος) για τον προγραμματισμό εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για κάθε παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση. Σε αυτό βοήθα ο πολυθεματικός χαρακτήρας του τεστ που αξιολογεί και τις ενδοατομικές διαφορές των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.