ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η λογοθεραπεία

 Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, πρόληψη, την διάγνωση και την θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη), του λόγου, της φωνής, της ομιλίας και της σίτισης (διαταραχές μάσησης – κατάποσης). Εφαρμόζεται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες αναλόγως με το είδος της διαταραχής

 Οι διαταραχές του λόγου αφορούν δυσκολίες σε σημασιολογικό (οι έννοιες και το λεξιλόγιο που κατανοούμε και εκφράζουμε), φωνολογικό (ο τρόπος που το παιδί συνδυάζει τα φωνήματα, τους φθόγγους για να παράγει λέξεις), συντακτικό (η δομή των λέξεων για την δημιουργία προτάσεων), μορφολογικό ( τα γραμματικά στοιχεία της γλώσσας)και πραγματολογικό επίπεδο (οι κοινωνιογλωσσικοί κανόνες που επηρεάζουν και καθορίζουν την επιτυχία της επικοινωνίας).

 Οι διαταραχές της ομιλίας σχετίζονται με διαταραχές στην αναπνοή ( η πηγή της ενέργειας στην επικοινωνία), στην φώνηση ( η πηγή του ήχου), στην αντήχηση (στον φαρυγγο-υπερωικό μηχανισμό όπου δίνει σχήμα στον ήχο, τον ενισχύει, τον αποδυναμώνει, τον διαμορφώνει ), στην άρθρωση ( η δημιουργία ήχων ομιλίας από τα αρθρωτικά όργανα, γνάθοι, δόντια, χείλη, παρειές, μαλακή – σκληρή υπερώα, γλώσσα ) και στον νευρομυικό συντονισμό τους .

 Οι διαταραχές επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) αναφέρονται σε όλες τις διαταραχές αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανταλλαγή συναισθημάτων, αναγκών, σκέψεων και ιδεών.

 Οι διαταραχές φωνής προκαλούνται εξαιτίας παθολογίας στις φωνητικές χορδές και στην λανθασμένη χρήση τους (π.χ. δυσφωνία

 Οι διαταραχές σίτισης αφορούν δυσκολίες στον μηχανισμό της μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία ).

 Ο λόγος αποτελεί για το παιδί που αναπτύσσεται μία θεμελιώδη λειτουργία που του επιτρέπει να επικοινωνεί, να σκέφτεται, να μαθαίνει, να εκφράζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του. Συμβάλλει στη συναισθηματική του ολοκλήρωση και στην κοινωνικοποίησή του. Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη του παιδιού σε όλους αυτούς τους τομείς:

- Εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές: το παιδί που δεν έχει οργανώσει ανάλογα με την χρονολογική του ηλικία τον λόγο του σε φωνολογικό επίπεδο και χρησιμοποιεί απλοποιήσεις όπου για παράδειγμα αντικαθιστά ή παραλείπει κάποια φωνήματα (φθόγγους). Μοιάζει σαν να μιλά μωρουδίστικα και τα λάθη που κάνει δεν είναι πάντα ίδια, αλλά αλλάζουν αναλόγως την θέση των φωνημάτων μέσα στη λέξη.

- Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές: το παιδί δεν κατανοεί ή /και δεν εκφράζεται με το κατάλληλο λεξιλόγιο πάντα σε αναλογία με την χρονολογική ηλικία του, δυσκολεύεται στην σύνταξη, δομή των προτάσεων και κάνει γραμματικά λάθη

- Εξελικτικές μεικτές διαταραχές: συνδυάζει τις δυσκολίες που εμφανίζονται στις εξελικτικές φωνολογικές και γλωσσικές διαταραχές

- Αρθρωτικές διαταραχές: το παιδί δεν αρθρώνει με επιτυχία κάποιο φώνημα σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεται αυτό μέσα στην λέξη, εξαιτίας λανθασμένου τόπου και τρόπου άρθρωσης.

- Αισθητικοκινητικές Διαταραχές ομιλίας και λόγου με νευρολογικό υπόβαθρο (δυσαρθρία, αναπτυξιακή λεκτική / στοματική δυσπραξία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις , αφασία).

- Διαταραχές επικοινωνίας συνοδές συνδρόμων, νοητικής υστέρησης, ψυχοκινητικής καθυστέρησης, ανωριμότητας.

- Διαταραχές ροής και ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός : το παιδί που για παράδειγμα μπλοκάρει ή επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει φθόγγους ή συλλαβές μιας λέξης)

- Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός).

- Αισθητηριακές παθήσεις π.χ. βαρηκοία – κώφωση ( παιδιά με χρήση ακουστικών ή κοχλιακών εμφυτευμάτων).

- Διαταραχές μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία).

- Διαταραχές φωνής (δυσφωνία).

- Δυσκολίες γραπτού λόγου: ανάγνωσης - γραφής.

 

Ρόλος του/ της λογοπεδικού – λογοθεραπευτή / τριας.

 Ο ρόλος του λογοπεδικού είναι να ερευνά, να ενημερώνει και να συμβουλεύει για θέματα επικοινωνίας, να αξιολογεί τον λόγο και την ομιλία παιδιών και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους και δοκιμασίες, να σχεδιάζει και να εκτελεί εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα με στόχο την αποκατάσταση – βελτίωση των δυσκολιών της επικοινωνίας. Τέλος, ο λογοπεδικός αποτελεί μέλος διεπιστημονικής ομάδας που παραπέμπει κάθε περιστατικό που κρίνει αναγκαίο σε άλλους ειδικούς και συνεργάζεται μαζί τους με σκοπό την πρόοδο του περιστατικού.

 Στα κέντρα μας ο λογοπεδικός λαμβάνει από την οικογένεια ένα αναλυτικό ιστορικό όπου συλλέγει σημαντικές πληροφορίες για την γενικότερη ανάπτυξη του συγκεκριμένου παιδιού και συζητά μαζί τους τον λόγο ανησυχίας τους. Κατόπιν αξιολογεί την επικοινωνία, τον λόγο, την φωνή, την ομιλία, την μάσηση και την κατάποση του παιδιού. Πραγματοποιεί στοματοπροσωπικό έλεγχο, ώστε να εντοπίσει τυχόν μορφολογικές ή αισθητικοκινητικές δυσκολίες στην λειτουργία των αρθρωτών. Εξετάζει την κατανόηση και την έκφραση του παιδιού, ως προς όλα τα γλωσσικά επίπεδα : φωνολογία, σημασιολογία, μορφολογία, σύνταξη και πραγματολογία. Κατόπιν προτείνει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα και σε συνεργασία πάντα με τους γονείς προχωρά στην υλοποίησή του.

 Οι στόχοι του προγράμματος είναι εξατομικευμένοι και θέτονται με βάση το δυναμικό του κάθε παιδιού. Η επίτευξη αυτών των στόχων πραγματοποιείται μέσω ευχάριστων για το παιδί δραστηριοτήτων, ώστε το παιδί να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Στην προσέγγισή μας το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε συνεδρία, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και παίζοντας μαθαίνουν.